Prediction : n-5-2-26-dimethylpiperidino-2-keto-ethylthio-134-thiadiazol-2-yl-2-2-thienylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure