Prediction : n-4-tert-butylbenzylideneamino-2-5-1-naphthylmethylthio-134-thiadiazol-2-ylthioacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure