Prediction : n-4-ethyl-5-2-keto-2-1s2s-2-methylcyclohexylaminoethylthio-124-triazol-3-ylmethyl-2-4-methoxyphenylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure