Prediction : n-1s-2-n-5-chloro-3-methyl-1-phenyl-pyrazol-4-ylmethylenehydrazino-2-keto-1-4-keto-3h-phthalazin-1-ylethylbenzamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure