Prediction : n-1-5-ethylthio-134-thiadiazol-2-ylamino-222-trifluoro-1-trifluoromethylethylcarbamic-acid-methyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure