Prediction : e-2-4-2-ketochromen-3-ylthiazol-2-yl-3-2-keto-4-trifluoromethylchromen-7-ylaminoacrylonitrile - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure