Prediction : chromic-sodium-1-5-chloro-2-oxido-phenylazo-6-2-hydroxy-1-methyl-ethylsulfamoylnaphthalen-2-olate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure