Prediction : acetic-acid-345-triacetoxy-6-345-triacetoxy-6-phenylthiotetrahydropyran-2-ylmethoxytetrahydropyran-2-ylmethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure