Prediction : 8-2-2s6s-26-dimethylpiperidino-2-keto-ethylthio-7-isopropyl-13-dimethyl-xanthine - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure