Prediction : 6r-6-isopropyl-3-4-methoxyphenyl-2-methylthio-68-dihydro-5h-pyrano23thieno24-bpyrimidin-4-one - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure