Prediction : 5s-5-hydroxy-3-methyl-5-trifluoromethyl-2-pyrazolin-1-yl-4-3-nitropyrazol-1-ylmethylphenylmethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure