Prediction : 5s-5-23-dimethoxyphenyl-4-hydroxy-2-hydroxy-5-methyl-phenylmethylene-1-2-morpholinoethylpyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure