Prediction : 5s-35-bisdifluoromethyl-5-hydroxy-2-pyrazolin-1-yl-4-4-chloropyrazol-1-ylmethylphenylmethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure