Prediction : 5s-1-2-diethylaminoethyl-5-4-dimethylaminophenyl-4-hydroxy-3-methyl-4-propoxy-phenylmethylenepyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure