Prediction : 5r-1-3-dimethylaminopropyl-5-3-fluorophenyl-4-hydroxy-2-hydroxy-45-dimethyl-phenylmethylenepyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure