Prediction : 5r-1-2-dimethylaminoethyl-4-hydroxy-4-methoxy-3-methyl-phenylmethylene-5-2-thienylpyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure