Prediction : 5r-1-2-diethylaminoethyl-5-3-fluorophenyl-4-hydroxy-2-hydroxy-4-methoxy-phenylmethylenepyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure