Prediction : 5e-2-4-bromophenyl-5-3-4-ethoxy-3-methyl-phenyl-1-phenyl-pyrazol-4-ylmethylenethiazolo32-b124triazol-6-one - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure