Prediction : 5-fluoro-8-4-2-2-thienylethyl-124-triazol-3-ylthiomethylquinoline - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure