Prediction : 5-ethoxy-2-phenyl-benzofuran-3-carboxylic-acid-4-keto-3-2-methoxyphenyl-2-methyl-chromen-7-yl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure