Prediction : 5-esyl-2-4-5-esyl-13-benzoxazol-2-yl-1-naphthyl-13-benzoxazole - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure