Prediction : 5-5-chloro-2-thienyl-n-1-2-methylbenzylpyrazol-4-yl-7-trifluoromethylpyrazolo15-apyrimidine-2-carboxamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure