Prediction : 5-5-4-chlorophenylthio-2-thienylmethylene-13-dimethyl-2-thioxo-hexahydropyrimidine-46-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure