Prediction : 5-25-dimethoxyphenyl-1-2-furfuryl-4-hydroxy-4-methoxyphenylmethylenepyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure