Prediction : 4-dimethylhydrazono-111-trifluoro-4-4-nitrophenyl-2-trifluoromethylbutan-2-ol - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure