Prediction : 4-4-z-24-diketo-3-1s-2-keto-2-methoxy-1-methyl-ethylthiazolidin-5-ylidenemethyl-2-methoxy-phenoxymethylbenzoate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure