Prediction : 4-4-chloro-35-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl-5-methyl-isoxazole-3-carboxylate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure