Prediction : 4-25-dimethyl-1-phenyl-pyrrol-3-ylmethylene-5-keto-2-methyl-1-p-phenetyl-2-pyrroline-3-carboxylic-acid-methyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure