Prediction : 4-23-dichlorobenzylidene-5-keto-1-4-methoxyphenyl-2-methyl-2-pyrroline-3-carboxylic-acid-ethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure