Prediction : 3s6s-6-2-fluorobenzyl-5-keto-n-2-methylthio-13-benzothiazol-6-ylthiomorpholine-3-carboxamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure