Prediction : 3-keto-256-trimethyl-pyridazine-4-carboxylic-acid-2-keto-2-5-2-methylthiazol-4-ylindolin-1-ylethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure