Prediction : 3-fluoro-4-4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-14-diazepan-1-ylmethylbenzonitrile - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure