Prediction : 3-4-methoxyphenyl-7-methyl-2-propylthio-5678-tetrahydropyrido23thieno24-bpyrimidin-7-ium-4-one - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure