Prediction : 2s-2-4-amino-5-4-fluorophenoxymethyl-124-triazol-3-ylthio-n-24-dimethylphenylcarbamoylpropionamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure