Prediction : 2s-1-3-dimethylammoniopropyl-45-diketo-2-phenyl-pyrrolidin-3-ylidene-2-hydroxy-45-dimethyl-phenylmethanolate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!



SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)



Latest Predictions

Chemical structure