Prediction : 2s-1-3-diethylammoniopropyl-2-34-dimethoxyphenyl-45-diketo-pyrrolidin-3-ylidene-2-hydroxy-5-methyl-phenylmethanolate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure