Prediction : 2r-2-4-chlorophenyl-1-2-diethylammonioethyl-45-diketo-pyrrolidin-3-ylidene-2-hydroxyphenylmethanolate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure