Prediction : 2r-2-23-dihydro-14-benzodioxin-6-ylthiazolidin-3-yl-24-dimethoxyphenylmethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure