Prediction : 2r-1-2-diethylammonioethyl-2-2-fluorophenyl-45-diketo-pyrrolidin-3-ylidene-2-hydroxy-4-methoxy-phenylmethanolate - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure