Prediction : 2e6z-5-imino-6-3-2-phenoxyethoxybenzylidene-2-propylidene-3h-134thiadiazolo32-apyrimidin-7-one - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure