Prediction : 2-isopropyl-e-styrylsulfonyl-amino-n-2-4-methoxyphenyl-5-phenyl-pyrazol-3-ylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure