Prediction : 2-chloromethyloxirane-4-1-4-hydroxyphenyl-1-methyl-ethylphenol-methacrylic-acid-styrene - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure