Prediction : 2-57-dimethyl-124triazolo15-apyrimidin-2-ylthio-1-2-thienylethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure