Prediction : 2-5-4-chlorophenyl-124-oxadiazol-3-ylmethylthio-5-35-dimethylphenyl-134-oxadiazole - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure