Prediction : 2-4-propyl-5-4-pyridyl-124-triazol-3-ylthio-n-3-trifluoromethylphenylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure