Prediction : 2-4-chlorophenyl-4-5-keto-3-methyl-1-1-naphthyl-3-pyrazolin-4-ylmethylene-5-methyl-2-pyrazolin-3-one - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure