Prediction : 2-4-34-dimethoxyphenyl-6-trifluoromethylpyrimidin-2-ylthio-n-5-methylisoxazol-3-ylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure