Prediction : 2-4-2-carbethoxy-3-ethoxy-3-keto-1-4-methoxyphenylpropylpiperazino-4-methoxyphenylmethylmalonic-acid-diethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure