Prediction : 2-4-1-allyl-46-diketo-2-thioxo-hexahydropyrimidin-5-ylidenemethylphenoxymethylbenzonitrile - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure