Prediction : 2-3z-2-keto-3-4-keto-3-methyl-2-thioxo-thiazolidin-5-ylideneindolin-1-yl-n-3-trifluoromethylphenylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure